01 มีนาคม 2556

บัญชีรายรับและรายจ่าย


การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

          บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นการแสดงข้อมูลสรุปรายการที่เป็นรายรับ และรายจ่าย พร้อมด้วยจำนวนเงินของแต่ละรายการ ให้เราได้ทราบได้ว่าเรามีรายรับ รายจ่ายเป็นอย่างไร และมีเงินเหลือเก็บออมหรือไม่ เราจึงควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัยประจำตัวไปเลยก็จะมีประโยชน์สำหรับตัวเราเองเป็นอย่างยิ่ง

          ในการทำบัญชีรายรับและรายจ่ายนั้นก็คือการแสดงรายการคำนวณเปรียบเทียบ ระหว่างรายรับกับรายจ่ายภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการจัดทำแบบฟอร์มบัญชีขึ้นมา ในแบบฟอร์มบัญชีจะแยกเป็น 2 ด้าน ด้านละเท่า ๆ  ด้านซ้ายเราจะกำหนดให้เป็นด้านรายรับ ส่วนด้านขวาเราจำกำหนดให้เป็นด้านรายจ่าย


ก่อนที่เราจะสร้างแบบฟอร์มบัญชีขึ้นมา เราควรมีหัวของบัญชีก่อน โดยบรรทัดแรกตรงกลางหน้ากระดาษให้มีชื่อเจ้าของบัญชี ถัดลงมาบรรทัดที่สอง ตรงกลางเหมือนกันให้มีคำบอกว่า “บัญชีรายรับและรายจ่าย” บรรทัดที่สามเป็นการบอกระยะเวลาที่เก็บข้อมูลมาทำบัญชีและวันที่ที่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย โดยเขียนงวดเวลา เช่น งวด  1 สัปดาห์ หรืองวด 1 เดือน แล้วแต่ระยะเวลาตามที่เราเป็นผู้กำหนด และวันที่ที่สิ้นสุดการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จากนั้นให้แบ่งแบบฟอร์มบัญชีออกเป็น สองด้าน ด้านซ้ายรายรับ ด้านขวารายจ่าย ให้เรานำรายรายได้ที่ได้รับทุกรายการพร้อมทั้งจำนวนเงินบันทึกลงในด้าน “รายรับ” และนำรายจ่ายที่เราได้จ่ายเงินไปพร้อมทั้งจำนวนเงินบันทึกลงในด้านรายจ่าย ขั้นต่อไปให้รวมจำนวนเงินทั้งสองด้านของบัญชีรายรับและรายจ่าย และหายอดแตกต่างกันของยอดรวมด้านรายรับและรายจ่าย ถ้ายอดเงินรวมรายรับมีมากกว่ารายจ่าย ส่วนต่างนั้นคือเงินคงเหลือหรือเงินออมให้นำมาใส่ทางด้านรายจ่ายโดยเขียนว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายในบรรทัดที่ต่อจากรายการสุดท้าย  ถ้าในกรณีที่ยอดเงินรวมทางด้านรายจ่ายมีมากกว่าด้านรายรับ หมายความว่าเราใช้จ่ายเงินมากกว่ารายได้ที่ได้รับ ให้หาผลต่างและเขียนในด้านรายรับว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ ในบรรทัดต่อจากบรรทัดสุดท้ายทางด้านรายรับ

          เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ให้รวมจำนวนเงินทั้งสองด้านของบัญชีรายรับและรายจ่าย ซึ่งจะต้องมียอดเงินรวมที่เท่ากันทั้งสองด้าน แล้วเขียนยอดรวมทั้งสองด้านไว้ในบรรทัดเดียวกัน ขีดเส้นใต้เหนือยอดรวมก่อน หนึ่งเส้น และใต้ยอดรวมอีกสองเส้น บัญชีรายรับรายจ่ายที่จัดทำขึ้นนั้นควรมียอดรวมรายจ่ายเท่ากับสมุดบัญชีเงินสด ส่วนรายรับนั้นควรมียอดรวมเท่ากับรายรับในสมุดเงินสดบวกด้วยเงินคงเหลือยกไป จึงจะถือว่าบัญชีรายรับรายจ่ายที่เราได้จัดทำขึ้นนั้นถูกต้อง

1 ความคิดเห็น: